Nửa đôi chân                                                                          Thời gian 30 phút

Nguyên đôi chân                                                                    Thời gian 60 phút
 
Vùng nách                                                                              Thời gian 20 phút
 
Đôi cánh tay                                                                           Thời gian 30 phút
 
Vùng Bikini                                                                             Thời gian 35 phút